POLITYKA PRYWATNOŚCI

(obowiązek informacyjny)

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO Administrator danych, zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą, tj., również od Państwa, zobowiązany jest do przekazania kluczowych informacji o przetwarzaniu tych danych, w szczególności celach, sposobach i najważniejszych uprawnieniach dysponentów.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

SYMBIONA spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Agatowej 12, 03-680 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000533001, NIP: 5242359552, REGON: 016383247. Dane kontaktowe: telefon: +48 22 535 30 75, e-mail: box@symbiona.com.

  1. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SYMBIONA spółka akcyjna w następujących celach:

  1. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzieloną wprost zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie działalności marketingowej, rozumianej jako zaznajamianie Państwa z ofertą handlową Administratora, co będzie czynione w sposób określony w tzw. klauzuli marketingowej, w szczególności wskazać tu należy kontakt telefoniczny oraz mailowy. W tym przypadku mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z SYMBIONA spółka akcyjna; informujemy, że w przypadku zainteresowania ofertą handlową Administratora skutkującego zawarciem umowy, przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane w oparciu o powyższą podstawę; udzielanie dodatkowej zgody na przetwarzanie w celu realizacji obowiązków u mownych jest zbędne;
  3. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na SYMBIONA spółka akcyjna – co będzie mieć miejsce każdorazowo w przypadku, gdy przetwarzanie pozyskanych danych osobowych realizowane jest w oparciu o konkretny przepis prawa, nakładający na Administratora ściśle określone obowiązki, np. udostępnienie danych osobowych organom władzy;
  4. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. tj. w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, czyli w związku z koniecznością zapewnienia normalnego toku funkcjonowania prowadzonej przez SYMBIONA spółka akcyjna działalności gospodarczej. Przetwarzanie w oparciu o powyższą podstawę będzie odbywać się jednak z uwzględnieniem kryterium „niezbędności” przetwarzania danych, wyłącznie w sytuacjach, gdy przetwarzanie nie będzie możliwe w oparciu o wcześniej wymienione podstawy prawne. Przykładem przetwarzania danych w związku z realizacją uzasadnionych interesów Administratora jest przetwarzanie danych osobowych podanych przez Państwa w formularzu kontaktowym na stronie http://www.symbiona.com/contact-us-2/.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub obsługi zapytania kontaktowego o ofertę handlową.

  1. Dalsze udostępnienie lub powierzenie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania (np. sądy, prokuratury, Policja, inne organy władzy).

Powierzenie Państwa danych osobowych innym podmiotom w celach przetwarzania danych w naszym imieniu możliwe jest tylko wówczas, gdy współpraca z podmiotem trzecim jest niezbędna dla zapewnienia profesjonalnej obsługi przedsiębiorstwa, np. podyktowana jest profesjonalnym wykonywaniem obowiązków podatkowych (w związku z czym powierzamy Państwa dane osobowe do przetwarzania w naszym imieniu przez biuro księgowe). Informujemy, iż praca Administratora jest wspierana także przez profesjonalne kancelarie prawne, doradcze oraz dostawców usług IT i hostingowych, wobec czego stała współpraca z tymi podmiotami wymaga na nas powierzanie lub udostępnienie Państwa danych.

Powierzenie i udostępnianie danych będzie realizowane w bezpieczny sposób. Administrator dopełni wszelkich starań, aby wykonywanie tych czynności odbywało się bez narażania danych na utratę lub wyciek i wejście w posiadanie przez osoby nieuprawnione.

Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych osobowych, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi, poza przypadkami udostępnienia danych opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

SYMBIONA spółka akcyjna nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.

  1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia obowiązków prawnych (np. przepisy prawa podatkowego), prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w żadnym wypadku nie dłużej niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W sytuacji skorzystania z oferty handlowej SYMBIONA spółka akcyjna, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych.

Dane osobowe, co do których zgodziliście się Państwo na ich przetwarzanie w celach marketingowych, będą wykorzystywane przez Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu, który można wnieść w każdej dogodnej dla dysponenta formie, która pozwoli Administratorowi na skuteczne zapoznanie się ze złożonym oświadczeniem woli, w szczególności korespondencyjnie, w tym pisząc na adres e-poczty: box@symbiona.com.

V.           Informacja o innych uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SYMBIONA spółka akcyjna

Administrator nie jest obowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w związku z czym we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, w szczególności korespondencyjnie, w tym pisząc na adres e-poczty: box@symbiona.com.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, chyba że roszczenia te nie mogą zostać zrealizowane z uwagi na fakt przetwarzania danych w oparciu o istniejącą podstawę prawną, inną niż zgoda dysponenta.

Państwa zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu email.

Jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane przez nas nieprawidłowo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub powzięcia wątpliwości co do naszego przetwarzania danych w zgodzie z prawem, prosimy w pierwszej kolejności o bezpośredni kontakt. Zapewniamy, że bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas sprawą niezwykle ważną.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.