AnoxyMem® – beztlenowy MBR – AnMBR

Usuń do 99,5% ładunku ChZT w procesie fermentacji metanowej

Ścieki przemysłowe z produkcji bioetanolu czy z gorzelni są szczególnie trudne do oczyszczenia. Jednak kiedy przetwarza się je beztlenowo, mogą się stać źródłem naturalnej energii, co pozwala obniżyć koszty operacyjne (OPEX) zakładu produkcyjnego. Specjaliści SYMBIONY znakomicie rozumieją znaczenie oszczędności, jakie mogą zostać wygenerowane przez ekologiczne inwestycje – biogaz, odzysk wody. Dlatego opracowaliśmy AnoxyMem® – beztlenowy bioreaktor membranowy AnMBR.  Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o producentach, którzy zmagają się ze ściekami o wysokim poziomie ChZT (nawet do 300.000 mg/l).

AnoxyMem® łączy cechy beztlenowego reaktora CSTR z korzyściami, jakie przynosi separacja membranowa. Półprzepuszczalna bariera, jaką są specjalnie zaprojektowane do tego celu membrany, oddziela permeat i retentat, zawracając ten drugi do reaktora. AnoxyMem® AnMBR może oczyszczać ścieki zawierające od 60.000 mg/l do nawet 200.000 mg/l ChZT, usuwając nawet 9,58% ChZT na jednym stopniu beztlenowym. Uzysk biogazu może być nawet do 30% wyższy niż w tradycyjnym reaktorze beztlenowym.

AnoxyMem® AnMBR jest referencjonowany w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i zmieszanych z osadami i odpadami. To rozwiązanie umożliwia maksymalizację zwrotu z inwestycji przy minimalnej powierzchni zabudowy. posiada serię referencji w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i zmieszanych z gnojowicą i umożliwi Państwu maksymalizację zwrotu z inwestycji (ROI) przy minimalnej powierzchni zabudowy

Jak to działa?

Surowe ścieki są kierowane do zbiornika uśredniającego. Stamtąd są pompowane do komory fermentacyjnej. Bakterie mezofilne lub termofilne obecne w zbiorniku rozkładają cząsteczki organiczne – zanieczyszczenia. Ten proces biologiczny prowadzi do powstania biogazu w dużych ilościach i bardzo czystego odcieku.

Osad beztlenowy krąży w systemie separacji membranowej AnoxyMem®. Osad ten (retentat) jest całkowicie oddzielony od oczyszczanego wywaru (permeatu). Retentat zostaje zawrócony do reaktora beztlenowego, a permeat przepływa do zbiornika filtratu. Wysoka czystość permeatu pozwala na jego ponowne wykorzystanie w produkcji, odprowadzenie do kanalizacji lub (opcjonalnie) na doczyszczenie niewielkiej, tlenowej części instalacji, a następnie zrzut do rzeki. Permeat można także wykorzystać do czyszczenia membran (instalacja CIP).

Membrany systemu AnoxyMem® są rozmieszczone w ciągach na zewnątrz reaktora beztlenowego. Dzięki temu system AnMBR można konserwować bez konieczności zatrzymywania procesu fermentacji metanowej.

Działanie instalacji AnoxyMem® AnMBR jest kontrolowane przez niezależny system sterowania, który gwarantuje wysoką elastyczność niezależnie od parametrów substratów na wejściu. Ma to na celu optymalizację zużycia energii oraz substancji chemicznych potrzebnych do procesu fermentacji metanowej i separacji przez membrany.

Korzyści

  • Bardzo czysty ściek oczyszczony – bez ryzyka dodatkowych kosztów.
  • Łatwy odzysk substancji biogennych
  • Bardzo wydajna produkcja biogazu – nawet o 30% więcej niż w klasycznych systemach
  • Brak stopnia tlenowego lub niewielkie doczyszczanie tlenowe po procesie AnMBR

Doświadczenie

  • Dostarczenie beztlenowego reaktora membranowego AnMBR do oczyszczania ścieków z produkcji bioetanolu z 47.600 kg ChZT/d
  • Budowa pod klucz systemu AnoxyMem® AnMBR dla branży mleczarskiej z 12.000 kg ChZT/d